W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ulicy Kosmatki 63, posiadająca NIP: 9522125515, REGON: 146794805, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471120

 

Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to:

imię i nazwisko, imiona rodziców, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, numer PESEL seria i numer dowodu osobistego/paszportu, numer rachunku bankowego

 

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy:

 • poprzez realizację umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przyrzeczonej (przeniesienia własności).
 • i/lub poprzez wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy
 • i/lub które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana (lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu)

 

Dane osobowe przetwarzane przez ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzone są w następujących celach:

 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Panią/Panem, a ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • zawierania i realizacji  umów dotyczących zakupu nieruchomości oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji.
 • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej, egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketing produktów.

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej Informacji:

 • podmiotom, z którymi Spółka. zawarła umowę współpracy w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na Spółce. Spółka może powierzać Pani/Pana Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, kancelarie notarialne, podmioty świadczące usługi księgowe
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim – w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Pani/Pana żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,
 • usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

 

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pana  prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres: m.filipek@el-in.pl lub złożonego osobiście w siedzibie Spółki.

 

Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej Informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Panią/Pana będziemy informować.

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na  ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Pani/Pana i Spółki.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86