Główny inwestor - www.egdevelopment.pl

ELIN-GESLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471120; REGON: 146794805, NIP 9522125515; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym  200.000,00 zł.

Spółka powstała w 2013 roku powołana do realizacji inwestycji deweloperskich. Do tej pory spółka zrealizowała inwestycję pt. ”Budowa zespołu 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Skierniewicach przy ul. Łącznej” o powierzchni użytkowej 1331m2 jak również I-etap Osiedla przy ul. Strobowskiej 38 tj. 27 budynków w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni użytkowej 4045m2. W 2022 roku Spółka oddała do użytku II etap osiedla Strobowska 38 tj. 26 domów w o łącznej powierzchni 4036,16m2

Udziałowcami spółki ELIN-GESLAN są osoby posiadające wieloletnie, poparte sukcesami doświadczenie w wykonawstwie kompleksowych robót budowlanych oraz dużych inwestycji w energetyce i kolejnictwie, doskonale znający specyfikację branży oraz jej uwarunkowania.

Sukces inwestycji Spółki to przede wszystkim atrakcyjna, właściwie dobrana lokalizacja, ciekawa i funkcjonalna architektura oraz dbałość o jakość materiałów i nienaganną jakość wykonania. Wyznajemy zasadę, że dobry produkt zawsze znajdzie nabywcę, a nasze domy bez wątpienia do takich należą.